บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

Service A-E

image9

Service A

Sustianble tourism experience provider. 

‘มากกว่าคนทำทัวร์ท่องเที่ยวโดยชุมชน’ 

 • ให้มากกว่าสัมผัสประสบการณ์
 • สร้างการเรียนรู้และตระหนักรู้ ’ผ่านการเที่ยวอย่างรับผิดชอบ’ 
 • เที่ยวเสร็จแล้วเกิดผลกระทบเชิงบวกได้จริง 

Eco Trip 

 • Alternative + Sustainable Mass
 • Tour + Training + Outing 
 • Tour + CSR + CSV
 • Creative tourism for all
 • Eco DMC

image10

Service B

CBT Developer, funand interactive. 

 • สร้าง/พัฒนา platform  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • ชวน Corpoate client  ไปพัฒนาชุมชนในแบบที่สอดคล้องกับ Core value or Core business ที่มากกว่าชวนไปทำ CSR

Project with communities

 • พัฒนา/เพิ่ม Value ร่วมกับชุมชน 
 • กระบวนกร/กระบวนการ 
 • Engagement   

image11

Service B

Social impact partners for corporate cients. 

 • Connector (corporate + communities) 
 • Hub เชื่อมโยง Resources ในชุมชนเพื่อส่งต่อ partner 
 • กลุ่มลูกค้า + ตลาดที่เหมาะสม 
 • สร้าง/เตรียม Assets ชุมชนเพื่อส่งต่อ 
 • CSR & CSV คิด ทำ วัดผลได้  

Social impact Geek. 

 • วัดผลได้ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของ Corpoate


image12

Service D

Eco project solution. 

‘ส่วนต่อขยายเพื่อสร้างความยั่งยืน’ 

 • Event in community 
 • Eco Event 
 • Training Event : การวางแผนและ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • Creative Eco event 

Eco Products 

 • Local Products  
 • Art & Craft  
 • Eco Products solution 
 • Eco Products design 

image13

Service E

Consulting SD in process / after process / CSR Project

  

 • SD/CSR Strategy
 • SD/CSR brand standard
 • SD/CSRbrand direction
 • SD/CSR brand communication
 • Evaluation / SROI