บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด 7/5-6 ห้องเลขที่ 203 ชั้น 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

Service A-E

image1

Service A

Sustianble tourism experience provider. 

‘มากกว่าคนทำทัวร์ท่องเที่ยวโดยชุมชน’ 

 • ให้มากกว่าสัมผัสประสบการณ์
 • สร้างการเรียนรู้และตระหนักรู้ ’ผ่านการเที่ยวอย่างรับผิดชอบ’ 
 • เที่ยวเสร็จแล้วเกิดผลกระทบเชิงบวกได้จริง 

Eco Trip 

 • Alternative + Sustainable Mass
 • Tour + Training + Outing 
 • Tour + CSR + CSV
 • Creative tourism for all
 • Eco DMC

image2

Service B

CBT Developer, funand interactive. 

 • สร้าง/พัฒนา platform  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 • ชวน Corpoate client  ไปพัฒนาชุมชนในแบบที่สอดคล้องกับ Core value or Core business ที่มากกว่าชวนไปทำ CSR

Project with communities

 • พัฒนา/เพิ่ม Value ร่วมกับชุมชน 
 • กระบวนกร/กระบวนการ 
 • Engagement   

image3

Service B

Social impact partners for corporate cients. 

 • Connector (corporate + communities) 
 • Hub เชื่อมโยง Resources ในชุมชนเพื่อส่งต่อ partner 
 • กลุ่มลูกค้า + ตลาดที่เหมาะสม 
 • สร้าง/เตรียม Assets ชุมชนเพื่อส่งต่อ 
 • CSR & CSV คิด ทำ วัดผลได้  

Social impact Geek. 

 • วัดผลได้ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานของ Corpoate


image4

Service D

Eco project solution. 

‘ส่วนต่อขยายเพื่อสร้างความยั่งยืน’ 

 • Event in community 
 • Eco Event 
 • Training Event : การวางแผนและ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • Creative Eco event 

Eco Products 

 • Local Products  
 • Art & Craft  
 • Eco Products solution 
 • Eco Products design 

image5

Service E

Consulting SD in process / after process / CSR Project

  

 • SD/CSR Strategy
 • SD/CSR brand standard
 • SD/CSRbrand direction
 • SD/CSR brand communication
 • Evaluation / SROI